Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA ZWIERZĘCA PRZYSTAŃ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Zwierzęca Przystań” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie posiada szczególne zadania i uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt jako organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Piły i Powiatu Pilskiego. Siedzibą władz jest miasto Piła.

§ 4

Dla właściwego realizowania celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności:

 1. podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności,
 2. zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt,
 3. kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami,
 4. kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolnobytującym,
 5. krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich,
 6. propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Stowarzyszenia interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub zdrowia zwierząt dziko żyjących,
 2. dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej,
 3. współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom,
 4. dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt oraz reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi,
 5. współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz udomowionych na zasadach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek złego traktowania,
 7. wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w tym organizowanie konferencji naukowych popularyzujących etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i praw zwierząt,
 10. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i etatowych Stowarzyszenia oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt, kryteriów dobrostanu zwierząt oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt,
 11. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
 12. kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zwierząt oraz ochrony przyrody,
 13. monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i ochrony przyrody,
 14. prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, w tym zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich ścisłego ewidencjonowania,
 15. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt,
 16. prowadzenie azyli dla zwierząt dzikich.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie celów statutowych określonych w § 9 pkt: 7, 8, 9, 10, a ponadto w zakresie transportu zwierząt związanego z realizacją statutowych celów działania Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z działalności organizacji przeznaczany jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3.  honorowych.

§ 14

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. zapoznała się ze Statutem i uznała jego postanowienia,
 3. wniosła opłatę wpisową na konto Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. indywidualizacji, poszanowania godności, partnerstwa oraz autonomii w pracy na rzecz statutowych celów Stowarzyszenia,
 6. korzystania z zaplecza intelektualnego, technicznego i organizacyjnego Stowarzyszenia,
 7. reprezentowania Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 8. zgłaszania zastrzeżeń, wniosków, skarg, odwołań od decyzji statutowych organów Stowarzyszenia oraz postulatów dotyczących pracy Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. zachowania stażu członkowskiego (w tym funkcji służbowych) zdobytego w innych organizacjach społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 10. otrzymania dyplomów uznania, wyróżnień, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. dbania o prestiż, dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 23

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 3. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 6. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 7. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 8. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 26

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 27

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 28

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 29

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 2. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 3. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie (30 min po pierwszym terminie) zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia  Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 33

Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza. Prezesa,  wiceprezesa oraz sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 36

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego oraz 1 członka.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 39

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 40

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i ofiarności publicznej,
 5. działalności statutowej Stowarzyszenia w tym odpłatnej,
 6. działalności gospodarczej.
 7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 41

 Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie (30 min po pierwszym terminie) zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 44

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.